ΕΟΚ Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α2 Γυναικών 2021-2022

Κατάταξη Ομάδες Πόντοι Αγώνες Νίκες Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
1 ΠΡΩΒΠΡΩΒ 39 20 19 1 1396 - 878 518 ΝΝΝΝΝ
2 ΑΜΥΑΜΥ 35 20 15 5 1184 - 1044 140 ΝΝΝΗΗ
3 ΓΣΑΠΓΣΑΠ 35 20 15 5 1235 - 1072 163 ΝΗΝΗΝ
4 ΚΑΟΜΚΑΟΜ 33 20 13 7 1094 - 1077 17 ΝΝΗΝΗ
5 ΚΡΟΝΚΡΟΝ 31 20 11 9 1145 - 1065 80 ΗΗΗΗΝ
6 ΑΟΤΓΑΟΤΓ 28 20 8 12 957 - 1007 -50 ΗΗΗΝΝ
7 ΑΘΗΝΑΘΗΝ 27 20 7 13 1046 - 1081 -35 ΝΝΗΗΝ
8 ΑΕΣΑΕΣ 27 19 8 11 985 - 990 -5 ΝΝΗΗΗ
9 ΕΦΑΟΖΕΦΑΟΖ 26 20 7 13 983 - 1082 -99 ΗΗΗΝΝ
10 ΑΕΚΠΑΕΚΠ 25 19 6 13 897 - 1035 -138 ΝΝΗΝΗ
11 ΑΣΙΚΑΣΙΚ 19 20 0 20 764 - 1355 -591 ΗΗΗΗΗ
 
Άνοδος Α1
 
Υποβιβασμός
 
Υποβιβασμός